"Tôi muốn cô ấy chờ tôi."

Dịch:I want her to wait for me.

May 9, 2018

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQD82

Có thể viết là I want her to wait me --> được không các bạn, sao phải có thêm for trước me, ai chỉ giúp với.

May 9, 2018

https://www.duolingo.com/sonheook
October 23, 2018

https://www.duolingo.com/sonheook

I want to her wait for me sai à ????

October 23, 2018

https://www.duolingo.com/truongminh645653

Bỏ chữ "to" được không ?

January 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.