"He has green pants."

แปลว่า:เขามีกางเกงสีเขียว

May 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/h1XH1

สับสนเอง อ่านเป็นจาน


https://www.duolingo.com/profile/Earn993771

ก็ตอบถูกอยู่นะ?


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

ถํกนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย