"Hehasgreenpants."

แปลว่า:เขามีกางเกงสีเขียว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/h1XH1

สับสนเอง อ่านเป็นจาน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Earn993771

ก็ตอบถูกอยู่นะ?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย