"We eat an apple."

แปลว่า:พวกเรากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zaNy730131

พิมพ์ถูกแล้ว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zaNy730131

พวกเรากินแอ้ปเปิ้ลลูกหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KaiiSK

พวกเรากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง มึงแบ่งกันแระ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย