"We eat an apple."

แปลว่า:พวกเรากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

May 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/zaNy730131

พิมพ์ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/zaNy730131

พวกเรากินแอ้ปเปิ้ลลูกหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/Kaii-30

พวกเรากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง มึงแบ่งกันแระ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย