"I do not have a modern computer."

แปลว่า:ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์ทันสมัย

May 9, 2018

ความคิดเห็น


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

    ฉันไม่มีโมเดลคอมพิวเตอร์


    https://www.duolingo.com/profile/S2OT8

    ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย.. Exactly the same meaning!

    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย