"The dress is colorful."

แปลว่า:ชุดกระโปรงตัวนี้มีสีสัน

May 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Iyu23824

พูดชัด พูดสำเนียงได้ แต่ไม่ขึ้นคือร่ะ!?


https://www.duolingo.com/profile/napapon3

ตกลงชุดกระโปรง หรือกระโปรง


https://www.duolingo.com/profile/pop139763

Dress ชุดกระโปรงครับ skirt ถึงจะเป็นกระโปรงเฉย ๆ


https://www.duolingo.com/profile/RittichaiR1

ตัวนี้ กับ นี้ ต่างกันอย่างไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย