"What is the relation between the war and the economy?"

Dịch:Mối quan hệ giữa cuộc chiến tranh và nền kinh tế là gì?

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Mối liên quan giữa chiến tranh và kinh tế là gì?

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.