"Two weeks"

แปลว่า:สองสัปดาห์

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nanticha6

2 สัปดาห์ ก็ควรให้นะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaruTongsu

สองอาทิตย์ ไม่ได้อ่ออออ TT

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย