"My marriage"

แปลว่า:การแต่งงานของฉัน

May 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MikePloy

ออกเสียงถูกแต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/NATTHAKANNNN

ให้คำมาไม่ครบ!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย