"My pants are not red."

แปลว่า:กางเกงของฉันไม่เป็นสีแดง

May 14, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย