"My pants are not red."

แปลว่า:กางเกงของฉันไม่เป็นสีแดง

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Watcharath

กางเกงของฉันไม่ใช่สีแดง


https://www.duolingo.com/profile/HINE86752

ตอบไม่ใช่สีแดงดันเป็นไม่เป็นสีแดง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย