"My basket is under the table."

แปลว่า:ตะกร้าของฉันอยู่ใต้โต๊ะ

May 14, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย