"The scissors are on the table."

แปลว่า:กรรไกรอยู่บนโต๊ะ

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

บักอีกแล้วแก้ไขด่วน อยากเรียนบทเรียนนี้!! Please!!! (¬~¬") **


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/jane821368

ไม่ผ่านด่านนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย