"You took this photo."

แปลว่า:คุณถ่ายรูปนี้

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

เหมือนจะเข้าใจ?

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

เข้าใจละ

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vanh159346

เขียน took แต่อ่านเป็น take ทำให้ฉันสับสน

September 15, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย