"She is your age."

แปลว่า:เธออายุเท่าคุณ

May 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

Please​ check puestion

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย