Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need a clear definition of the concept of human rights."

Dịch:Chúng tôi cần một định nghĩa rõ ràng về quan niệm của nhân quyền.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YukiHuy

Câu chữ tối nghĩa

4 tháng trước