"I eat the strawberry."

แปลว่า:ฉันกินสตรอเบอร์รี่ลูกนี้

May 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pum309297

ไม่ควรมีคำว่าลูกนี้หรือปล่าวค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Noey_

สตอเบอร์รี่ แต่แอปเขียน สตรอเบอร์รี่


https://www.duolingo.com/profile/winyu4

ตอบถูกแต่วัมันไม่ใ้ผ่าตนนี้ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/kitsana6

เป็นเหมือนกัน​ค่ะ​


https://www.duolingo.com/profile/AgqZ7

ใช้ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย