"When will you be ready?"

แปลว่า:เมื่อไหร่คุณจะพร้อม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

ไม่เข้าใจทำไมไม่ถูกก็เขียนคำตอบเดียวกัน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย