"Wedrink."

แปลว่า:พวกเราดื่ม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MnBF7

เราดื่มน้ำ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MnBF7

*เราดื่ม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PretenderB

สะกดผิดอีกละ

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย