"We drink."

แปลว่า:พวกเราดื่ม

May 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MnBF7

เราดื่มน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/MnBF7

*เราดื่ม


https://www.duolingo.com/profile/PretenderB

สะกดผิดอีกละ


https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ถูกนะ​ ตรงเฉลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย