Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The police are looking for the identity."

Dịch:Cảnh sát đang tìm kiếm sự nhận dạng.

2 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 714

Cảnh sát đang nhận dạng Là cách dịch thoáng

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Dịch thoáng một chút đi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Vẫn không hiểu nỗi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenkiml4

Nghe cha hieu

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nkvhp
Nkvhp
  • 23
  • 55

Polices có lúc đọc rõ ràng có âm s đằng sau mà đáp án lại là police

1 tháng trước