"The woman is their daughter."

แปลว่า:ผู้หญิงคือลูกสาวของพวกเขา

May 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WhotYourNa

ลูกสาวคนนี้ ?


https://www.duolingo.com/profile/Ammara400909

ทำไมตอบแบบไหนก็ไม่ถูกอะ​


https://www.duolingo.com/profile/RujilaChum

ผู้หญิงคนนี้ คือลูกสาวของพวกเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย