"She travels with her children."

แปลว่า:เธอเดินทางกับลูกๆของเธอ

May 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MotanaWach

เธอเดินทางกับลูกของเธอ ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใช่เธอเดินทางไปกับลูกของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ใช่ๆ!!! เธอเดินทางกับลูกของเธอ!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย