"She travels with her children."

แปลว่า:เธอเดินทางกับลูกๆของเธอ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MotanaWach

เธอเดินทางกับลูกของเธอ ไม่ได้หรอ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ใช่เธอเดินทางไปกับลูกของเธอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย