Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The collection is at the museum."

Dịch:Bộ sưu tập thì ở bảo tàng.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

Bộ sưu tập ở nhà bảo tàng

4 tháng trước