"Then it is over."

แปลว่า:แล้วมันจบลง

May 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sarunv

มันจบลงแล้ว It sounds common than แล้วมันจบลง


https://www.duolingo.com/profile/Sarunv

มันจบลงแล้ว repost again

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย