"Then it is over."

แปลว่า:แล้วมันจบลง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sarunv
Sarunv
  • 13
  • 10

มันจบลงแล้ว It sounds common than แล้วมันจบลง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sarunv
Sarunv
  • 13
  • 10

มันจบลงแล้ว repost again

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
  • 22
  • 176

งง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย