"Then it is over."

แปลว่า:แล้วมันจบลง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sarunv
Sarunv
  • 13
  • 10

มันจบลงแล้ว It sounds common than แล้วมันจบลง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sarunv
Sarunv
  • 13
  • 10

มันจบลงแล้ว repost again

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
  • 20
  • 120

งง

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย