"The second is a fish."

แปลว่า:วินาทีคือปลา

May 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natthapong802062

วินาทีคือปลา คืออะไรว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/lionaile

I think it means: the second one is a fish. But the translation of duolingo is plain dumb.


https://www.duolingo.com/profile/25Fb3

คืออะไร ต้องการอะไร ความหมายอะไร ไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/Rose835010

ประโยคอีหยังหว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย