"When do you need that?"

แปลว่า:พวกคุณต้องการสิ่งนั้นเมื่อไหร่

June 3, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย