"When do you need that?"

แปลว่า:พวกคุณต้องการสิ่งนั้นเมื่อไหร่

June 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UthaiwanNK

พวกคุณต้องการสิ่งนั้นเมื่อไหร่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย