"She is almost as tall as you."

แปลว่า:เธอเกือบสูงเท่าคุณ

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sarunv

เธอสูงเกือบเท่าคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย