"He needs to cover this bed."

แปลว่า:เขาจำเป็นต้องคลุมเตียงตัวนี้

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/spooky_Izamu

เตียงหรือที่นอน ความหมายเดียวกันในภาษาไทยนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย