"She does not talk to me."

แปลว่า:เธอไม่พูดกับฉัน

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/spooky_Izamu

She = หล่อน??


https://www.duolingo.com/profile/ShinJio

เธอไม่ได้พูดคุยกับฉัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย