"My wife is beautiful."

แปลว่า:ภรรยาของผมสวย

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dhKO13

ลีไสวย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย