"Out of sight, out of mind"

แปลว่า:รักแท้แพ้ระยะทาง

June 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ห่างตา ห่างใจ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ถ้าไม่เห็น ก็ไม่นึกถึง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย