"Hereadstherecentnewspaper."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดฉบับนี้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

ลอกมาตอบแล้วยังไม่ใช้จะไปต่อได้ไหม

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hippietrail
hippietrail
 • 17
 • 14
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Why is it necessary to have a ฉบับ both before and after the ล่าสุด?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย