"He reads the recent newspaper."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดฉบับนี้

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

ลอกมาตอบแล้วยังไม่ใช้จะไปต่อได้ไหม

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย