"He reads the recent newspaper."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดฉบับนี้

June 6, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ลอกมาตอบแล้วยังไม่ใช้จะไปต่อได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Why is it necessary to have a ฉบับ both before and after the ล่าสุด?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย