"The tomato is for the soup."

แปลว่า:มะเขือเทศลูกนี้สำหรับซุปนี้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

This​ tomato for​ soup แบบนี้ถึงจะหมายความว่า​ มะเขือเทศลูกนี้สำหรับซุป

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย