"The tomato is for the soup."

แปลว่า:มะเขือเทศลูกนี้สำหรับซุปนี้

June 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

This​ tomato for​ soup แบบนี้ถึงจะหมายความว่า​ มะเขือเทศลูกนี้สำหรับซุป

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย