"He liked my review."

แปลว่า:เขาชอบบทวิจารณ์ของฉัน

June 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน เจอหลายข้อแล้วนะที่เป็นแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Since "liked" is in past tense, shouldn't it also accept the Thai with ได้ชอบ? Or is that unnatural in Thai?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย