"Your marriage is not legal."

แปลว่า:การแต่งงานของคุณไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

ลอกคำตอบแล้วยังผิดจะไปต่อได้ไหม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chinkaoian

จะผ่านได้ไหมถ้าจะแพ้แล้วตอบเป็น10รอบก็ไม่ถูก

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย