Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you want to choose the wine today?"

Dịch:Bạn có muốn chọn rượu hôm nay không?

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

Hrjffjecckggjro hdhjdhjj3jdjjskjkjjkjhjjfb Dhwm B Hdbjh4hjh 2udyy3wife

Dms

G W D Shhhdhhwjz Rjjnhjshfhfhxhg3gdmswmhxxjhf Djmxhfkd Dnmnffbxmdjf Dndnfnfnfbdmgedhskdhhhhh1. Ednhdhejefm.e dbsn2 .vdhend cgen d f c. 3hdhfsbxhwbxehf Hdnfhejfb Henhd Gdffdh Dhdb Bdbdnf Hdjdjdndjwgdjwhg21242hhdbdbabdd Dhbdb2ne minecraft hfhchsfhdhehhrbfhtnhhrfgeb2d Sjdmwndjr Ghdmfnd.d Hdmdjf dfehdhd.b.b.b.b.b.bmbmb.n.b.b.b .b.b.b.b.b.b b.b.b ơ brhdnefhdnfjehdhdhdhdb Trhrhhrnr Hdndnd DSD Đ DD DD D D D D D D D D

Đ

D D D D Đ D .D D D D D D D D D D D D D D D

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhducquang

"Bạn có muốn chọn rượu ngày hôm nay không" vẫn bị sai, AD chỉnh lại nhé, dư chữ ngày bị chấm sai. "Hôm nay" và "Ngày hôm nay" có nghĩa như nhau ạ

3 tháng trước