"The dress is green."

แปลว่า:กระโปรงเป็นสีเขียว

June 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/skSL12

dress=ชุดกระโปรง skirt =กระโปรง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย