"Minutes and seconds"

翻译:分和秒

4 年前

14 条评论


https://www.duolingo.com/jake.lin

数分钟和数秒,正确答案“分钟和秒钟”应该是错的。

4 年前

https://www.duolingo.com/SteveHong2014

分分秒秒,也正确

4 年前

https://www.duolingo.com/jqq
jqq
  • 23
  • 880

分分秒秒 真的不对吗

4 年前

https://www.duolingo.com/kin_kwan

不正確,因為沒有“和”(and)

1 年前

https://www.duolingo.com/R.Q.Jey

前面那题几十年来是decades and years和这题串了╮(╯▽╰)╭

4 年前

https://www.duolingo.com/LanPo-Ju

分鐘及秒鐘

4 年前

https://www.duolingo.com/mansome

分钟和妙,被杀…

4 年前

https://www.duolingo.com/KevinYTL

分分秒秒 时时刻刻 多好,分和秒 好字面的说0.0

3 年前

https://www.duolingo.com/2n0t
2n0t
  • 12
  • 3

份种与秒钟,错了,唉

3 年前

https://www.duolingo.com/LeoZhao8

+1s

1 年前

https://www.duolingo.com/yangluenwei

幾分鐘和幾秒鐘

4 年前

https://www.duolingo.com/xin133bc

minutes and seconds

4 年前

https://www.duolingo.com/trai25

分分秒秒,掉血……

4 年前

https://www.duolingo.com/yo931117

為何掉血?

2 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!