"Tuesday is a day of the week."

แปลว่า:วันอังคารเป็นวันหนึ่งในอาทิตย์

June 11, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย