"The turtle walks and the dog runs."

แปลว่า:เต่าเดินและหมาวิ่ง

June 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanchana23335

อะไรผิด งง


https://www.duolingo.com/profile/Pont3572

อ่าวตอบถูกเเต่ไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/wfDR10

ตอบถูกก็บอกผิดอ่า


https://www.duolingo.com/profile/earn217640

ตอบถูกอ่ะทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/kaew462960

เว้นวรรคตรงและ บอกผิดเลย


https://www.duolingo.com/profile/AntZa11

เป็นประโยคที่เท่ดี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย