"The turtle walks and the dog runs."

แปลว่า:เต่าเดินและหมาวิ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanchana23335

อะไรผิด งง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/earn217640

ตอบถูกอ่ะทำไมผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pont3572

อ่าวตอบถูกเเต่ไมผิด

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย