"You eat chicken."

แปลว่า:คุณกินไก่

June 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

บางประโยคก็มี the

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย