"They are fish."

翻译:它们是鱼。

4 年前

12 条评论


https://www.duolingo.com/lunch2057

它们才对吧!怎么会是她们....

4 年前

https://www.duolingo.com/sakuyaaa

+1

4 年前

https://www.duolingo.com/vJdf2

美人鱼。

3 年前

https://www.duolingo.com/salala13

他们是鱼,说明有很多鱼,为什么不用复数fishes

2 年前

https://www.duolingo.com/xaerodillo

“它们”不行吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/watashiwa1293
watashiwa1293
  • 11
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 6
  • 5

應該行,是動物啊。

4 年前

https://www.duolingo.com/F-B-I-J

我是它们 是对的啊

4 年前

https://www.duolingo.com/eEnY6

plate

1 年前

https://www.duolingo.com/MeikoHatsu

这句话我怎么念都过不去。。。

9 个月前

https://www.duolingo.com/Grace....KIMI

嗯嗯 就是“它们”阿

4 年前

https://www.duolingo.com/Vibenny

我听成there fish〒_〒

4 年前

https://www.duolingo.com/dfh163

我听成The

4 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!