"I see an apple."

แปลว่า:ฉันเห็นแอปเปิ้ล

June 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

ฉันเห็นแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/XxCp7

"ฉันเห็นแอปเปิ้ลหนึ่งลูก" หรือ "ฉันเห็นแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง" ก็น่าจะให้ถูกหรือเปล่าคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย