"The turtle drinks water."

แปลว่า:เต่าดื่มน้ำ

June 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/2DUM1

พากูเข้าป่าแล้วแอปนี้.


https://www.duolingo.com/profile/Four182694

เต่าดื่มนํ้ากี่ครั้งก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Over330577

เต่าดื่มน้ำ...


https://www.duolingo.com/profile/Ammara400909

ตอบเต่าดื่มนำ้มันก็ไม่ถูกอะ​


https://www.duolingo.com/profile/UGgY569791

ทำไมเต่าดื่มนํ้าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย