"He is abroad."

แปลว่า:เขาอยู่ต่างประเทศ

June 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Liza918087

เราตอบถูกแล้ว แต่ทำไม่เฉลยบอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย