"He is abroad."

แปลว่า:เขาอยู่ต่างประเทศ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Liza918087

เราตอบถูกแล้ว แต่ทำไม่เฉลยบอกว่าผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย