"Heisabroad."

แปลว่า:เขาอยู่ต่างประเทศ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Liza918087

เราตอบถูกแล้ว แต่ทำไม่เฉลยบอกว่าผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย