"Three bicycles and two cars"

แปลว่า:จักรยานสามคันและรถสองคัน

June 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Narong14

พิมท์ไปว่า จักรยานสามคันและรถสองคัน


https://www.duolingo.com/profile/0tdf1

รำไม่พออออีห่า


https://www.duolingo.com/profile/0tdf1

คำไม่พอให้เติม


https://www.duolingo.com/profile/BoB845334

ควยเอ้ย....คำมันบ่อพอ...มึงมาว่ากุผิดอีก....เย้ช


https://www.duolingo.com/profile/Sasinan4

พิมถูกแล้วนิ ผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/Rattaya2

ตัวอักษรไม่ครบมั้ย???


https://www.duolingo.com/profile/nuansri

ตอบถูกแล้วนี้คะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย