"My shoe is green."

แปลว่า:รองเท้าของฉันเป็นสีเขียว

June 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

แก้ คำตอบด้วยครับ บาง ที่ใช้ เป็น บางที่ไม่ใช้


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

รองเท้าของฉันสีเขียว ก็ถูกต้องแล้วนี่ครับ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.