Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The park has a new look this year."

Dịch:Công viên có một bộ mặt mới năm nay.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenkiml4

Cha hieu

3 tháng trước