"Theareaofthehouse"

แปลว่า:พื้นที่ของบ้านหลังนี้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ducky-kl1

ตอบถูกตรงกับเฉลยแต่บอกว่าผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย