"But what for?"

แปลว่า:แต่เพื่ออะไร

June 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

What=อะไรนะ


https://www.duolingo.com/profile/Mecc485636

แต่ เพื่ออะไร ถ้าตอบแบบมีเว้นววรคคำตอบจะผิดทันที

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย