"What, why and how?"

แปลว่า:อะไร ทำไม และอย่างไร

June 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natcha236422

อะไร​ ทำไม​ และอย่างไร​ ผิดตรงไหนไม่ทราบคะ


https://www.duolingo.com/profile/Natcha236422

ตอบถูกก็บอกว่าผิดอยู่นั้นเป็นสิบเที่ยว..คือไร?


https://www.duolingo.com/profile/Jack271885

ต้องตอบว่ายังไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/Jeem294472

ผิดตรงไหนฟระทำไมไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Arpath

yeske เว้นวรรคกับไม่เว้นวรรค


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ฟังคำว่าhowไม่ชัดเจนเพราะไม่ใช้ถาม


https://www.duolingo.com/profile/Jack271885

ต้องตอบแบบไม่เว้นวรรคครับ


https://www.duolingo.com/profile/BanchaLuap

อะไร ทำไม และ อย่างไร ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/9HWe6

ตอบว่า อะไร​ ทำไม​ และอย่างไร​เป็น10​ รอบแล้วนะคะทำไมถึงผิดตลอดเลยคะ


https://www.duolingo.com/profile/farmer_112

เว้นวรรคผิด sadเลยครับ


https://www.duolingo.com/profile/smilecha16

อะไร ทำไม และ อย่างไร ต่างกันแค่ เว้นวรรค ไม่เว้นวรรค


https://www.duolingo.com/profile/llDDW1

ตอบว่า อะไร, ทำไม และอย่างไร? แค่มีเครื่องหมาย ? ต่อท้ายมันผิดตรงไหนคะ!! ระบบควรฉลาดกว่านี้ รำคาญ หลายรอบและ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย