"My husband is like a machine."

แปลว่า:สามีของฉันเป็นเหมือนเครื่องจักร

June 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mymill

My husband is like a machine


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

แข็งแกร่งขนาดนั้นเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย